Innobiz ได้รับความไว้วางใจจาก กรมการบินพลเรือน

Innobiz ได้รับความไว้วางใจจาก กรมการบินพลเรือน ให้ศึกษาพัฒนาระบบการบริการข้อมูลข่าวสารการบิน(AIS)ไปสู่ระบบการบริหาร จัดการข้อมูลข่าวสารการบิน(AIM)

โดยลักษณะการให้บริการ คือคณะที่ปรึกษาเข้าทำการศึกษาระบบบริการข้อมูลข่าวสารการบิน ได้แก่ ข้อมูลด้านจราจรทางอากาศ ด้านสนามบิน และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง แล้วทำการบูรณาการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล พัฒนาและจัดตั้งระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการบิน(AIM)  อาทิ

  • ระบบข่ายบำรุงรักษาข้อมูลคงที่
  • ระบบข่ายออกแบบน่านฟ้า
  • ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารการบิน
  • ระบบอื่นที่จำเป็นและเหมาะสม

พร้อม ทั้งสร้างระบบจัดเก็บฐานข้อมูลกลาง เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านการบินของประเทศไทย ให้ความรู้แก่พนักงานของวิทยุการบินให้สามารถบริหารจัดการและวิเคราะห์ ข้อมูลการบินได้สอดคล้องกับมาตรฐานการบินของประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO ได้ในอนาคต  รวมไปถึงการจัดสร้างห้องสำหรับใช้เป็นห้องปฎิบัติการข้อมูลข่าวสารด้านการ บินของประเทศไทยด้วย

 

Leave a comment