Executive Information System (EIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารช่วยให้ผู้บริหารมีความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลสรุปด้านต่างๆของหน่วยงานได้จากระบบเดียวไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านการเงินงบประมาณการผลิตการบริการและการดำเนินการภายใน (บุคลากรจัดซื้อฯลฯ) ทั้งนี้ระบบที่ทางบริษัทฯพัฒนาขึ้นสามารถนำเสนอในรูปแบบห้องประชุมสั่งการ (War Room) ผ่านทางเว็บไซต์และอุปกรณ์พกพาเช่น Smart Phone และ Tablet ได้ทำให้ผู้บริหารมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลอย่างแท้จริง