>>>  Company Profile 2014

>>> แนะนำบริษัท

>>> Innobiz Profile.Thai+V2015

>>> Innobiz Profile Eng

>>> Product Present

>>> เอกสารโครงการศึกษาพัฒนาระบบการบริการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIS, Aeronautical Information Services) ไปสู่ระบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIM, Aeronautical Information Managements) ระยะที่ 1

>>> เอกสารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (Automated Quality Assurance)

>>> เอกสารโครงการพัฒนา Single Window เฉพาะส่วนฐานข้อมูลการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

>>> เอกสารโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง (EIS) ระยะที่ 3

>>> เอกสารโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง(EIS) ระยะที่ 2

>>> เอกสารโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

>>> เอกสารโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

>>> เอกสารโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ระยะที่ ๔ (ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน)

>>> เอกสารศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลัง และส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร

>>> เอกสารโครงการศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย(SRT Operation Center : SRT-OC)

>>> เอกสารโครงการพัฒนาระบบสำหรับช่วยในการบริหารจัดการ (MIS/EIS) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล