โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง (EIS) ระยะที่ 3

  1. บทสรุปผู้บริหาร การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง (EIS) ระยะที่ 3 ขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานภายในของการเคหะแห่งชาติ (IPA : Internal Performance Agreement) และผลตามแผนปฏิบัติการของการเคหะแห่งชาติ (Action Plan) รวมทั้งสามารถนำเสนอรายงานสรุปแก่ผู้บริหาร เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดตามสถานการณ์ดำเนินงานต่างๆ อีกทั้งยังทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ของผู้ปฏิบัติงานในการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน 2. ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. การเคหะแห่งชาติ มีระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานภายใน (IPA : Internal Performance Agreement) และผลตามแผนปฏิบัติการของการเคหะแห่งชาติ (Action Plan)
 2. การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ลดเวลาในการติดตามและ รายงานผล รวมทั้งลดการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ เปลี่ยนมาใช้การจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 3. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของการเคหะแห่งชาติ สามารถใช้เครื่องมือในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
 
 1. คำสำคัญ (Key Word)
1. การติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานภายใน (IPA: Internal Performance Agreement) 2. ผลตามแผนปฏิบัติการของการเคหะแห่งชาติ (Action Plan)  
 1. หน่วยงานรับผิดชอบ : การเคหะแห่งชาติ
 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 12 เดือน
 3. รายละเอียดโครงการ
  1. ทำการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบเพื่อสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจทั้ง 2 ส่วนงาน
  2. ทำการพัฒนา ทดสอบและติดตั้งระบบงานทั้งหมด
  3. ผู้บริหารมีเครื่องมือเพื่อช่วยในการติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้
 • การติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานภายใน (IPA: Internal Performance Agreement)

รูปแสดงการติดตามผลการดำเนินงานฯ ในภาพรวม

รูปแสดงการติดตามผลการดำเนินงานฯ ระดับฝ่าย

รูปแสดงการติดตามผลการดำเนินงานฯ ระดับตัวชี้วัด

รูปแสดงการติดตามการรายงานผลแบบบันทึกฯ และการอนุมัติ

• ผลตามแผนปฏิบัติการของการเคหะแห่งชาติ (Action Plan)

รูปแสดงการติดตามความสำเร็จรายโครงการ

การติดตามความก้าวหน้ารายกิจกรรม (Activity)

หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากระบบงานต้นแบบ (Prototype) และข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลลำลอง
7. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
 • SAS Strategy Management (SAS 9.2)
 • Web-Based Application พัฒนาโดยใช้ Techology JAVA และ .Net