โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (Automated Quality Assurance)

1. บทสรุปผู้บริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นองค์การมหาชน สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่หลักในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนในสังกัดสถานศึกษาเอกชน สถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสำนักงานจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (Automated Quality Assurance) ขึ้น เพื่อใช้สนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก 2. ประโยชน์ที่ได้รับ มีระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานจากรูปแบบ Paper-based EQA ไปสู่ IT-based EQA 3. คำสำคัญ (Key Word)

1. การประเมินคุณภาพภายนอก 2. IT-based EQA

4. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 5. รายละเอียดโครงการ ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เป็น Web-Based Application ที่ประกอบด้วย 3 ส่วนงานย่อย (Module) คือ

1. การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา 3. การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

รูปแสดงหน้าจอหลักของระบบ

รูปแสดงการจัดทำรายชื่อและแผนการประเมิน

รูปแสดงการส่งออกแผนงานหรือเอกสารในรูปแบบต่างๆ

รูปแสดงการบันทึกผลคะแนนและจัดเก็บเอกสารของตัวชี้วัด

หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากระบบงานต้นแบบ (Prototype) และข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลลำลอง
6. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา : Microsoft SQL Server และ .Net Technology

7. อ้างอิง : http://aqa.onesqa.or.th