โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

 1. บทสรุปผู้บริหาร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นสมควรให้มีพัฒนาทะเบียนประวัติฯ เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาด้านต่างๆ เช่น การวางแผนกำลังคน การควบคุมเกษียณอายุราชการ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น โดยทะเบียนประวัติฯ ดังกล่าวจะถูกออกแบบและพัฒนาในรูปแบบ Web–Based Application ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนทะเบียนประวัติฯ ประมาณ 45,000 ราย
 1. ประโยชน์ที่ได้รับ
  • มีข้อมูลเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีฐานข้อมูลทะเบียนประวัติฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นข้อมูล ปรับปรุง และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
 2. คำสำคัญ (Key Word)
  • ทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  • ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
 3. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 6 เดือน
 5. รายละเอียดโครงการ
   6.1 ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติฯ ให้สามารถตอบสนองภารกิจด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น การบรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือน การโอนและการรับโอน การเลื่อนตำแหน่ง การปรับวุฒิ การย้าย การวางแผนอัตรากำลังคน การสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาความรู้ความสามารถ การได้รับโทษทางวินัย การไปศึกษาฝึกอบรมหรือดูงานในและต่างประเทศ การเพิ่มเติมรายการประวัติ การฝึกอบรมดูงาน การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเพิ่มเติมรายการวันที่ไม่ได้รับเงินเดือน หรือได้รับเงินเดือนไม่เต็ม กรณีสมรส กรณีหย่า กรณีถึงแก่กรรม กรณีลาออก และการควบคุมการเกษียณอายุ เป็นต้น
   6.2 พัฒนาทะเบียนประวัติฯ ในรูปแบบของ Web-Based Application

*** หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากระบบงานต้นแบบ (Prototype) และข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลลำลอง
6.3.พัฒนารายงานตามรูปแบบมาตรฐาน

6.4 พัฒนารายงานเชิงสรุปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (Business Intelligence Report)