ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลัง และส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร

1. บทสรุปผู้บริหาร กรุงเทพมหานครพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบโปรแกรมศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลัง และส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลของกรุงเทพมหานคร รวมถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อนำมาเผยแพร่แก่สาธารณชนทั่วไปทาง Website เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจ

2. ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และการคลังของกรุงเทพมหานครแก่บุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

3. คำสำคัญ (Key Word)

  • ศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
  • ศูนย์ข้อมูลด้านการคลัง
  • ศูนย์ข้อมูลด้านส่งเสริมการลงทุน
4. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร

5. การดำเนินงาน : ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

จำนวนการประกอบธุรกิจ แยกตามประเภทธุรกิจ

โดยมีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เช่น

ข้อมูลด้านการคลังของกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากระบบงานต้นแบบ (Prototype) และข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลลำลอง

6. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

การนำเสนอข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ CMS (Content Management System) ที่ถูกพัฒนาโดยภาษา PHP และในส่วนการนำเสนอรายงานทางสถิติพัฒนาโดยใช้ SAS Enterprise Guide และ SAS Web Report Studio

7. อ้างอิง

http://www.bangkok.go.th/fiic/