1. บทสรุปผู้บริหาร
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความประสงค์จัดทำระบบข้อมูลเพื่อส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และติดตามผลการดำเนินงานตามทิศทางนโยบายของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยมีรายงานครอบคลุมขั้นตอนทางธุรกิจต่างๆ (Business Process) จำนวน 7 ด้าน คือ การพิมพ์ การจัดจำหน่าย การจ่ายรางวัล การเงินและบัญชี การพัฒนาธรุกิจ การบริหารองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารเชิงกลยุทธ์
  1. ประโยชน์ที่ได้รับ : มีข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้สนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น
  1. คำสำคัญ (Key Word) : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
  1. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  2. รายละเอียดโครงการ : ทำการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนารายงานครอบคลุมโดยมีรายงานครอบคลุมขั้นตอนทางธุรกิจ (Business Process) จำนวน 7 ด้าน โดยมีหน้าจอระบบงานต้นแบบ (Prototype) ดังนี้

FA-ด้านการเงินและบัญชี

ST-ด้านการบริหารกลยุทธ์

OM-ด้านการบริหารองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

SM-ด้านการตลาดและจัดจำหน่าย

LP-ด้านการจ่ายรางวัล

BD-ด้านการพัฒนาธุรกิจ

PM-ด้านการผลิต

หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากระบบงานต้นแบบ (Prototype) และข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลลำลอง
6. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา : ระบบงานทั้งหมดพัฒนาโดยใช้ SAS Strategy Management (SAS 9.3) ทั้งในส่วน 4 ส่วน คือ
  • การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทาง เช่น SAP (FI/CO, HR, SD, etc), ระบบการจ่ายรางวัล, Microsoft Project, Microsoft SQL Server, MySQL ฯลฯ
  • การจัดเก็บคลังข้อมูล (Data Warehouse)
  • การวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ (OLAP)
  • การนำเสนอรายงานผ่านทาง Web Portal