1. บทสรุปผู้บริหาร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 4 (จำนวน 5 จังหวัด) เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถติดตามและวิเคราะห์ปัญหาการรับแจ้งเหตุภาพรวมในรูปแบบรายงานเชิงสถิติได้ เช่น ความถี่ในการเกิดเหตุ ประเภทของเหตุ และพื้นที่ที่เกิดเหตุ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้

 1. ประโยชน์ที่ได้รับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สามารถติดตามการเกิดเหตุในภาพรวมได้ และสามารถจัดสรรกำลังพล เพื่อระงับและป้องกันเหตุได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

 1. คำสำคัญ (Key Word)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

 1. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 2. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 6 เดือน
 3. รายละเอียดโครงการ
  • ทำการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ดำเนินการพัฒนา และติดตั้งระบบงาน
  • มีการแยกกลุ่มของรายงานเป็นทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 สรุปการรับแจ้งเหตุ

 

กลุ่มที่ 2 ผลการปฏิบัติงานของสายตรวจ

กลุ่มที่ 3 การสั่งการ

หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากระบบงานต้นแบบ (Prototype) และข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลลำลอง
7. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา โครงการนี้ใช้ Microsoft SQL Server ในการพัฒนาระบบทั้งหมด ทั้งส่วนการบูรณาการข้อมูล การจัดเก็บคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ (OLAP) และการนำเสนอรายงาน