ลูกค้า : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชื่อโครงการ : จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์ปฎิบัติการสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ลักษณะโครงการ : Data Warehouse/ Business Intelligence - Analysis Portal, Dashboard, EIS

เทคโนโลยีที่ใช้ : SAS Strategic Management Suite (Ver.9.2), ERWin

รายละเอียดโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลนโยบาย และคุณภาพด้านการพัฒนาการอุดมศึกษา จึงได้จัดทำศูนย์ปฎิบัติการยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา ให้เป็นสถานที่รวบรวมความคิด และการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของผู้บริหาร ตามภาระหน้าที่ของ สกอ. โดยมีระบบสารสนเทศ ที่บูรณาการข้อมูลต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อแสดงให้เห็นถึงสถิติข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา และใช้วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการอุดมศึกษาในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสภาพแวดล้อมทาง วัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ต่อไป โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ ให้สามารถสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
    • ระบบสารสนเทศศูนย์ปฏิบัติการที่สนับสนุนการนำเสนอสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล
    • การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศการอุดมศึกษา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา (Executive Information System) และนโยบายเชิงพื้นที่
    • ระบบเพื่อการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรและงบประมาณ