โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

1. บทสรุปผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลนโยบายและคุณภาพด้านการอุดมศึกษา ได้จัดทำศูนย์ปฎิบัติการสารสนเทศด้านการอุดมศึกษาขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยระบบสามารถนำเสนอสถิติพื้นฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน คือ ข้อมูลด้านนักศึกษา หลักสูตร บุคลากร และการเงิน ซึ่งข้อมูลทั้ง 4 ด้านนี้ จะถูกรวบรวมมาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 2. ประโยชน์ที่ได้รับ

2.1. มีระบบสนับสนุนการตัดสินใจในนโยบายยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และนโยบายเชิงพื้นที่ 2.2. มีระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศที่สนับสนุนการนำเสนอสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล 2.3. มีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศการอุดมศึกษา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. คำสำคัญ (Key Word)

3.1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) 3.2. ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation Center)

4. หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 9 เดือน

6. รายละเอียดโครงการ

6.1. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบการบูรณาการข้อมูล การจัดเก็บคลังข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 4 ด้าน

6.2. พัฒนารายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

6.3. ตัวอย่างรายงาน

6.3.1. รายงานด้านนักศึกษา

6.3.2. รายงานด้านหลักสูตร

6.3.3. รายงานด้านบุคลากร

6.3.4. รายงานด้านการเงิน

หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากระบบงานต้นแบบ (Prototype) และข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลลำลอง
7. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

SAS Strategy Management (SAS 9.2)