โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง(EIS) ระยะที่ 2

1. บทสรุปผู้บริหาร การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง (EIS) ระยะที่ 2 ขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการบูรณาการข้อมูล การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การประมาณการ และการติดตามผลดำเนินงาน ตลอดจนเป็นเครื่องมือเพื่อการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่สวยงาม และน่าสนใจ และตรงตามความต้องการของผู้บริหาร โดยจะต้องสามารถสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจได้ใน 4 ประเด็น คือ การบริหารการเงิน การบริหารการขาย การบริหารโครงการก่อสร้าง และการบริหารลูกหนี้ของการเคหะแห่งชาติ

2. ประโยชน์ที่ได้รับ การเคหะแห่งชาติ มีระบบคลังข้อมูล และระบบโปรแกรมการรายงานเพื่อผู้บริหารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย รวมทั้งมีระบบวิเคราะห์ข้อมูล ได้หลากหลายรูปแบบ หลายมิติมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของการเคหะแห่งชาติ

3. คำสำคัญ (Key Word) : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

4. หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การเคหะแห่งชาติ

5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 12 เดือน

6. รายละเอียดโครงการ

  1. ทำการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบคลังข้อมูล เพื่อสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจทั้ง 4 ด้าน
  2. ทำการพัฒนา ทดสอบและติดตั้งระบบงานทั้งหมด
  3. มีหน้าจอระบบงานต้นแบบ (Prototype) ดังนี้

7. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา : SAS Strategy Management (SAS 9.2)

• รายงานด้านการก่อสร้าง

• รายงานด้านการขาย

• รายงานด้านการบริหารการเงิน

• รายงานด้านการบริหารลูกหนี้

หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากระบบงานต้นแบบ (Prototype) และข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลลำลอง