โครงการศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

(SRT Operation Center : SRT-OC)

 
 1. บทสรุปผู้บริหาร
โครงการศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศฯ เป็นโครงการนำร่องของกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาระบบสารเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ โดยจะทำการบูรณาการข้อมูลด้านต่างๆ ภายในการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการนำเสนอแก่ผู้บริหาร เช่น รายงานการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น โดยนำเสนอรายงานผ่าน 3 ช่องทาง คือ Intranet, Tablets และห้องประชุมสั่งการ (War Room) เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย และสั่งการได้อย่างแม่นยำ
 1. ประโยชน์ที่ได้รับ : เป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย และสั่งการได้อย่างแม่นยำ
 1. คำสำคัญ (Key Word)
  1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
  2. ศูนย์ข้อมูล รฟท.
  3. ห้องประชุมสั่งการ
 1. หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายระบบข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย
 1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 36 เดือน (ระหว่าง ต.ค. 55- ก.ย. 58)
 1. การดำเนินงาน
  1. ทำการปรับปรุงห้องประชุมสั่งการ (War Room) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และการแสดงผลรายงาน
  2. ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ และ iPad สำหรับผู้บริหารจำนวน 21 เครื่อง

หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากระบบงานต้นแบบ (Prototype) และข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลลำลอง

C. ให้บริการรายงานเพื่อการบริหารทั้งหมด 8 ด้าน จำนวน 96 ชุดข้อมูล เช่น รายงานติดตามงบลงทุน รายงานด้านการเงิน ทรัพย์สิน บุคลากร การเดินรถ การโดยสารและสินค้า รถจักรล้อเลื่อน โครงสร้างพื้นฐาน (การบำรุงทาง และอาณัติสัญญาณ) เป็นต้น
D. ให้บริการบำรุงรักษาระบบและการสนับสนุนการใช้งานระบบ จำนวน 36 เดือน
7. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา

• Microsoft SQL Server ถูกใช้ในการพัฒนา ETL Job การจัดเก็บคลังข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติ (OLAP)

• SAP Business Object ถูกใช้ในการพัฒนา BI Report, Dashboard และการแสดงผลรายงานบน Smart Phone/Tablets