โครงการพัฒนา Single Window เฉพาะส่วนฐานข้อมูลการตลาด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 
 1. บทสรุปผู้บริหาร
ททท. มีความประสงค์ปรับปรุงระบบสารสนเทศฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด โดยพัฒนาต่อยอดการจัดทำฐานข้อมูล ระบบนำเข้า และการออกรายงานข้อมูล ให้ครบถ้วนเหมาะสมกับสภาวะการใช้งานจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาการตลาดตามภารกิจขององค์กร
 1. ประโยชน์ที่ได้รับ
  1. มีระบบการนำเข้าข้อมูลผ่านหน้าจอแบบช่องทางเดียว (Single-Window) ของฐานข้อมูลการตลาดการท่องเที่ยว
  2. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลมีความสะดวกมากขึ้นในการนำเข้าข้อมูลการตลาด
  3. ททท.สามารถนำฐานข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการจัดทำแผน การวิเคราะห์และการส่งเสริมด้านการตลาดได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
 2. คำสำคัญ (Key Word)
  1. ฐานข้อมูลการตลาด
  2. ระบบการนำเข้าข้อมูลผ่านหน้าจอแบบช่องทางเดียว (Single-Window)
 3. หน่วยงานรับผิดชอบ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 4. รายละเอียดโครงการ
  1. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลการตลาดจำนวน 11 กลุ่มข้อมูล ทั้งในส่วนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาค กิจกรรมส่งเสริมฯ ภาคอุปสงค์ และภาคอุปทานในธุรกิจการท่องเที่ยว
  2. พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลในลักษณะ Single Window โดยใช้เทคโนโลยี Web-based Application
         

img_cf67be808febfa8cd9d28bc058482363

รูปแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูล

รูปแสดงหน้าจอของรายงาน

หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากระบบงานต้นแบบ (Prototype) และข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลลำลอง
6. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา : Web–Based Application ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP

7. อ้างอิง : http://marketingdatabase.tat.or.th