ลูกค้า: บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท)

ชื่อโครงการ : 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ DW/DM (Data Warehouse/Data Mining)

2. โครงการจ้างออกแบบและจัดทำระบบสารสนเทศด้านการเงินเพื่อผู้บริหารในระบบDW/DM

ลักษณะโครงการ : Data Warehouse/Data Mining

เทคโนโลยีที่ใช้ : SAS Platform version 9.2, SAS E-Guide, MS Add-in

รายละเอียดโครงการ : บริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ DW/DM (Data Warehouse/Data Mining หรือระบบคลังข้อมูล/เหมืองข้อมูล) และ ระบบสารสนเทศด้านการเงินเพื่อผู้บริหาร ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท) โดยมุ่งเน้น

1) เพื่อรองรับการประเมินผลองค์กรตามระบบ State Enterprise Performance Appraisal : SEPA ในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความแม่นยำ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันการณ์ ปลอดภัยและเป็นความลับ

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องแม่ข่ายและขนาดของ Disk Storage และการถ่ายโอนข้อมูลของระบบ DW/DM จาก SAS Platform version 9.1 ไปยัง SAS Platform version 9.2 รวมทั้งปรับเปลี่ยนแหล่งข้อมูลที่นำเข้าระบบให้เป็นปัจจุบัน

3) บูรณาการสารสนเทศด้านการเงิน (Financial Module : FI Module) กับสารสนเทศด้านลูกค้าและการตลาด (Customer and Marketing Module: CM Module) สารสนเทศด้านโครงข่ายโทรคมนาคม (Network Usage Analysis Module: NUA Module) และสารสนเทศด้านบุคคลและการประเมินผลองค์กร (Balanced Scorecard Module: BSC Module) ของระบบ DW/DM ซึ่งมีตัวอย่างระบบงาน ดังนี้

ตัวอย่างรายงานด้านบุคคลและรองรับการประเมินองค์กร–วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลัง

ตัวอย่างรายงานด้านโครงข่ายโทรคมนาคม-วิเคราะห์จำนวนวงจร

ตัวอย่างรายงานด้านลูกค้าและการตลาด-วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

ตัวอย่างรายงาน ด้านการเงิน -วิเคราะห์งบประมาณและแผนธุรกิจ

หมายเหตุ : ภาพตัวอย่างจากระบบงานต้นแบบ (Prototype) และข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลลำลอง