1. บทสรุปผู้บริหาร
เป็นโครงการ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การเดินอากาศ ควบคุมการเผยแพร่เอกสารแถลงข่าวการบิน (Aeronautical Information Publication-AIP) และเอกสารที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการบินพลเรือน เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการเดินอากาศ (AIM) และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ห้วงอากาศสำหรับการเดินอากาศได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายการปรับเปลี่ยน AIS เป็น AIM ของ ICAO อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. ประโยชน์ที่ได้รับ
เพื่อพัฒนา ระบบการบริการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIS, Aeronautical Information Services) ไปสู่ระบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIM, Aeronautical Information Managements) ในระยะสมบูรณ์
 1. คำสำคัญ (Key Word)
  1. AIS, Aeronautical Information Services
  2. AIM, Aeronautical Information Management
  3. มาตรฐาน ICAO
 2. หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการบินพลเรือน
 3. ระยะเวลาดำเนินโครงการ : 12 เดือน
 4. การดำเนินงาน

1. จัดตั้งระบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIM) สำหรับข้อมูลข่าวสารการบินของประเทศไทยเบื้องต้น (ระยะที่ 1 ) พร้อมห้องปฏิบัติการของระบบ AIM

2. จัดทำระบบจัดเก็บฐานข้อมูลการบินที่เป็นศูนย์กลางในระบบมาตรฐาน AIXMV 5.1 หรือสูงกว่าตามที่ ICAO กำหนดไว้

3. จัดทำระบบการบริหารจัดการข้อมูลการบินที่เป็นศูนย์กลางที่สามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลในรูปแบบ มาตรฐานสากลและ ICAO กำหนด

4. จัดทำเครื่องมือเพื่อใช้ให้การบริหารจัดการ วิเคราะห์และจำลองเพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์น่านฟ้าของประเทศไทยทั้งหมด

5. ให้บริการบำรุงรักษาระบบและการสนับสนุนการใช้งาน

7. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
 • Oracle 10g ใช้เป็นคลังข้อมูลกลาง เพื่อจัดเก็บข้อมูล จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการบิน
 • ซอร์ฟแวร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ วิเคราะห์และจำลองระบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIM, Aeronautical Information Managements) ในระยะที่ 1 ประกอบไปด้วย
1 IAS AeroDB Software
2 IAS GFEAMAN Software
3 IAS Translators Software
4 IAS Specfications Manager Software
5 Airspace Designer Software
6 Fast-Time Simulator