ลูกค้า : การรถไฟแห่งประเทศไทย

ชื่อโครงการ : ศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ลักษณะโครงการ : Business Intelligence Reporting

เทคโนโลยีที่ใช้ : SAP-BO

Read More

ลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ

ชื่อโครงการ : จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูง (EIS) ระยะที่ 2

ลักษณะโครงการ : Data Warehouse/ Business Intelligence - Analysis Portal, EIS Report, Dashboard

เทคโนโลยีที่ใช้ : SAS Strategic Management Suite (Ver.9.2), ERWin

read more

ลูกค้า : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชื่อโครงการ : จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์ปฎิบัติการสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ลักษณะโครงการ : Data Warehouse/ Business Intelligence - Analysis Portal, Dashboard, EIS

เทคโนโลยีที่ใช้ : SAS Strategic Management Suite (Ver.9.2), ERWin

read more

ลูกค้า : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร

ชื่อโครงการ : ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ : Web Content Management , Business Intelligence Reporting

เทคโนโลยีที่ใช้ : ASP.Net Development Platform, SAS Web Report, Ms SQL Server 2005 Std.Ed.

read more