บริษัท อินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด (Business Intelligence Unit) ได้ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน CMMI- DEV ML3 (Capability Maturity Model Integration for Development Maturity Level 3) และ CMMI- SVC ML3 (Capability Maturity Model Integration for Service Maturity Level 3) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2015

  • Organization Name: Innovative Business Company Limited
  • Organizational Unit: Business Intelligence Unit
  • Appraisal End Date:Mar 30, 2015
  • Appraisal Expiration Date: Mar 30, 2018
  • Appraisal Method Used: SCAMPI V1.3 A
  • Model Information: CMMI-DEV v1.3, CMMI-SVC v1.3

    24103 DEV Color24103 SVC Color

  • Published Apprialsal Result : https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars_detail.aspx?a=24103