บริษัท อินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด ได้เริ่มจดทะเบียนดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 24 มิถนายน 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม) โดยกลุ่มวิศวกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้เชียวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจคือ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย Business Intelligence Solution เป็นพันธมิตรทางการค้ากับ บริษัท SAS Software, SAP, Microsoft

2552

        ในปี 2552 ปีแรกของการดำเนินธุรรกิจในนาม “Innobiz” บริษัทอินโนเวฟทีฟ บิสซิเนส จำกัด เซ็นสัญญาพันธมิตรด้านการค้ากับบริษัท SAS Software, บริษัท Microsoft, บริษัท The Value Systems Co., Ltd, บริษัท SiS Distribution (Thailand) PCL. และได้สร้างผลิตภัณฑ์ Web Base Data Entry ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับลูกค้าในการพัฒนาระบบ Business Intelligence ได้สำเร็จ บริษัท อินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ในปี 2552

2553

        ในปี 2553 บริษัทฯยังคงเน้นการดำเนินธุรกิจด้าน Business Intelligence พร้อมสร้างบริการและทางเลือกให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

 • ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ในปี 2553
 • พันธมิตรทางการค้ากับบริษัท FusionChart ประเทศอินเดีย
 • พันธมิตรทางการค้ากับบริษัท Ericom ประเทศอเมริกา
 • พัฒนากระบวนการ CMMi โดยได้รับการส่งเสริมจาก Software Park, SIPA, ITAP
 • ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกสภาอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย
 • ได้รับทุนส่งเสริมด้านนวตกรรมจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS) ระยะที่ 2 การเคหะแห่งชาติ
 • พัฒนาระบบประเมินผลอัตโนมัติ สำนักงานมาตรฐานการศึกษา

2554

       ในปี 2554 บริษัทฯยังคงเน้นการดำเนินธุรกิจด้าน Business Intelligence เพิ่มศักภาพในการบริหารโครงการ (Project Management) กำหนดกลุ่มลูกค้าหลัก เน้นการขายสินค้าและบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเดิม

 • ผ่านการประเมินเบื้องต้นมาตรฐาน CMMi Level3
 • ได้รับทุนส่งเสริมนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
  (สนช.) ในการพัฒนา ระบบ
  Academic Intelligence Solution
 • พันธมิตรทางการค้ากับบริษัท SAP
 • พันธมิตรทางการค้ากับบริษัท Ingram
 • พัฒนาระบบ CRM as Serviceในชื่อ SaleVision
 • นำระบบ CRM มาใช้ในการบริหารงานขาย
 • ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ IDC เพื่อให้สามารถทำงานได้จากทุกที่
 • พัฒนาโครงการระบบศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ

2555

      บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในด้าน Business Intelligence และเพิ่มศักภาพและส่งเสริมความสามารถพนักงานให้พร้อมบริการ

 • พันธมิตรทางการค้ากับบริษัทTalend Partner
 • พันธมิตรทางการค้ากับบริษัท Oracle Partner
 • รับการรับรองมาตรฐาน CMMiCertified
 • พัฒนาระบบ Cloud BI
 • พัฒนานวัตกรรมด้าน Green Solution
 • บริการให้เช่าระบบ

2556

        บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม) เน้นการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดจากการพัฒนาระบบ Business Intelligence ด้วยการพัฒนาระบบบนคลาวด์ การประชุมผ่านระบบคลาวด์ (Conference on cloud) การมีโปรแกรมการจัดการข้อมูลก่อนนำมาวิเคราะห์ (Data quality) และเสนอรูปแบบการเข้าถึงระบบผ่านเวปแอพพลิเคชั่น (web application) โดยเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทต่างๆ ดังนี้

 • Nutanix
 • VMWare
 • Meraki
 • Vedyo
 • CloudEra
 • Informatica