งานสัมนาประจำปี 2557ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

1

บริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานสัมมนาประจำปี 2557 โครงการศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีคุณวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ รองผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในงาน  ซึ่งงานนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมงานและร่วมบรรยายหลายท่าน  อาทิ

  • รศ.ดร.สมศักดิ์  มิตะถา  (หัวหน้าโครงการ จากสถาบันเทคโนลียีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)    สรุปผลการดำเนินโครงการ
  • รศ. บรรจง ปิยธำรง (ที่ปรึกษาโครงการ)  บรรยายในหัวข้อ “บริบทของ รฟท. เพื่อสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและการเตรียมพร้อมรับ AEC”
  • อาจารย์สัญญา เศรษฐพิทยากุล  (ที่ปรึกษาฯ กระทรวงคมนาคม)  บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดในการจัดรายงานเชิงสถานการณ์ (Scenario) ที่สอดคล้องกับประเด็นการตัดสินใจของ รฟท.”

และในการสัมมนาครั้งนี้ คุณนพรัตน์  พันธุ์เสนา พร้อมทีมนักวิเคราะห์ข้อมูล จากบริษัทอินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาในการทำ workshop ของพนักงานการรถไฟฯที่เข้าร่วมสัมมนา เกี่ยวกับรายงานและชุดข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่สนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างแท้จริง

Leave a comment