ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง : BI Developer
สถานที่ : สปสช. สำนักงานใหญ่
วัน-เวลาทำงาน : 8.30 – 17.30 น.
รับผิดชอบ : ดูแลและบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล
คุณสมบัติ :
1. ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์หรือสถิติศาสตร์
2. มีประสบการณ์ด้านการอแกแบบระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
3. ผ่านการเรียนหรืออบรมหลักสูตรด้าน SQL หรือ PL/SQL กับฐานข้อมูล
4. มีประสบการณ์การใช้งาน Cognos BI (Decision Streaming or Data Manager Tool, Framework Manager Tool, Transformer Tool, Report Studio Tool)

ส่ง CV สมัครงาน ได้ที่ hr@innobiz.co.th

Leave a comment