จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการ EIS3

เมื่อวันที่ 13-18 มีนาคม ที่ผ่านมาทางบริษัท Innobiz ได้มีการจัดอบรมโครงการ EIS3
ให้กับทางการเคหะแห่งชาติจำนวน 4 หลักสูตร คือ

1) หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานภายใน (IPA : Internal Performance Agreement) ผู้เข้าอบรม 140 คน
2) หลักสูตรระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลตามแผนปฏิบัติการของการเคหะแห่งชาติ (Action Plan) ผู้เข้าอบรม 140 คน
3) หลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามผลการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้เข้าอบรม 20 คน
4) หลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย/สำนัก/คณะ/ศูนย์ ผู้เข้าอบรม 30 คน

ซึ่งจัดอบรมที่อาคารเวียงคำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติ เพื่อเป็นการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบจริงใน วันที่ 20 มี.ค 2558 ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มทดลองใช้งานระบบจริงแล้ว ซึ่งตอนนี้ระบบสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นแต่ยังอยู่ในช่วงพัฒนา

 

คลิกที่ภาพเพื่อรับชมขนาดเต็ม
IMAG0529IMAG0518     IMAG0526

Leave a comment